+48 508 848 430

magda.zapior@poczta.fm

Regulamin sklepu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.magdalenazapior.pl

z dnia 01.01.2021

§1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy www.magdalenazapior.pl, dostępny pod adresem internetowym www.magdalenazapior.pl, prowadzony jest przez Magdalenę Zapiór prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą firmy Magdalena Zapiór Firma Usługowa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9452154108 REGON 364568336.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Zapiór Firma Usługowa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9452154108 REGON 364568336.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.magdalenazapior.pl
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępne w Sklepie jadłospisy/ plany żywieniowe/ usługi będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też umowę o świadczenie usług.

§3

Kontakt ze sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: magda.zapior@poczta.fm
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: 508 848 430
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą numeru telefonu i adresu

e-mail podanych w niniejszym paragrafie.

 1. Klient może porozumiewać się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 16:00.

§4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome lub Mozilla Firefox;
 2. w przypadku korespondencji mailowej aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 3. w przypadku załączników i plików tekstowych oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, a szczególnie pdf, doc, jpg.

§5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za wybrany Produkt, o której Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W ramach Sklepu oferowane są następujące Produkty i usługi:
  1. gotowe jadłospisy o danej kaloryczności;
  2. gotowe plany żywieniowe o danej kaloryczności;
  3. udzielenie konsultacji dietetycznej.
 6. Produkty sprzedawane w Sklepie przeznaczone są na wyłączny użytek Klienta i nie mogą być wykorzystywane i rozpowszechniane w części lub całości do innych celów, szczególnie o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób.

§6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Adres zamieszkania;
  3. Numer telefonu;
  4. Adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§7

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  3. Następnie należy kliknąć przycisk „Zamawiam” i poczekać na otrzymanie wiadomości e-mail w której znajdują się dane do wykonania przelewu za zakupiony Produkt.

§8

Oferowane metody dostawy i płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
  1. przesłanie Produktu na adres e-mail Klienta.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatność przelewem na konto Sprzedawcy.

§9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje z chwilą zapłaty za Produkt. Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. Klient obowiązuje się do płatności za Produkt przelewem na konto Sprzedawcy po złożeniu zamówienia do 3 dni roboczych.
 3. Jeżeli płatność nie zostanie zaksięgowana do 3 dni roboczych, zamówienie zostaje anulowane.
 4. Produkty są wysyłane drogą e-mailową na wskazany przez Klienta adres e-mailowy do 3 dni roboczych po zaksięgowaniu płatności.

§10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia w Produktów w Sklepie bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określanych w Ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Aby zachować termin odstąpienia od Umowy wystarczy wysłać przed upływem 14 dni oświadczenia w formie pisemnej. Oświadczenie może być wysłane na
  1. na adres mailowy: magda.zapior@poczta.fm
  2. na adres pocztowy: Magdalena Zapiór, ul. Lublańska 16/100, 31-476 Kraków.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w stosunku do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest produkt wyprodukowany według specjalnych, zindywidualizowanych potrzeb i specyfikacji klienta;
  2. o świadczenie usług, jeśli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgoda Klienta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności w terminie do 14 dni od dnia, w którym zostało złożone oświadczenie odstąpienia od umowy przez Klienta.
 5. W sytuacji gdy przy zawieraniu umowy Klient wyraził zgodę na wykonanie usługi lub produktu przed końcem terminu odstąpienia od umowy, a usługa została wykonana w pełni, traci prawo odstąpienia od umowy.

§10

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek stosownego świadczenia usług określonych w tym Regulaminie. W przypadku uzasadnienia niepoprawności Usługi świadczonej przez Sprzedawcę Klient może zapoczątkować postępowanie reklamacyjne.
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane:
  1. na adres mailowy: magda.zapior@poczta.fm
  2. na adres pocztowy: Magdalena Zapiór, ul. Lublańska 16/100, 31-476 Kraków.
 3. Klient w reklamacji powinien wyszczególnić:
  1. swoje imię i nazwisko;
  2. dane umożliwiające identyfikację transakcji lub zamówienia;
  3. przedmiot reklamacji i jej przyczynę;
  4. dane kontaktowe umożliwiające kontakt z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji (adres do korespondencji, adres e-mail).
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.
 5. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub pocztową.

§11

Prawa autorskie

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że zakupione Produkty i Usługi w Sklepie mają charakter utworu i podlegają ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631).
 2. W ramach realizacji umowy Klient nie nabywa materialnych praw autorskich do zakupionej Usługi lub Produktu, a jedynie jest upoważniony do wykorzystania zakupionego Produktu we własnej diecie. Zakazane jest udostępnianie i prezentowanie Produktów i Usług osobom trzecim za wyjątkiem konsultacji z lekarzem, farmaceutą czy trenerem. Klient nie może kopiować ani powielać Produktów na inne potrzebny niż własny użytek. Zabrania się również publikowania Produktów niezależnie od formy publikacji. Klient obliguje się dołożyć należytej staranności, aby zakupione przez niego Produkty i Usługi nie zostały ujawnione osobom niepowołanym.
 3. Wszelkie zdjęcia, materiały graficzne oraz treści dostępne w serwisie magdalenazapior.pl stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 2, poz.23 ze zm.).

§12

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klient z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta; ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.